$ùńñÿ $ęthï

+ Follow

Followers 25 Following 1

wãqïf ki@ dàrd śè mûję....

terâ šhùkrįá khùda....

àb mèré líkhè géètö mèín .....

térè diyè dàrd kä hį źìkãr hõgä

🎶🎵🎼🎙🔊🎺🎻🖋✒💿🎤🎧🎛🎶

Communities $ùńñÿ $ęthï is participating

Sound List for $ùńñÿ $ęthï (10)

$ùńñÿ $ęthï's playlists